BEAM ANGLE CONTROL / ĐIỀU KHIỂN CHÙM SÁNG

BEAM ANGLE CONTROL

While maintaining the performance of providing accurate light distribution and chromatic consistency, the ELR X-BEAM maximises luminous efficiency further within luminaires, giving near perfect light output ratio (LOR).

 

ĐIỀU KHIỂN CHÙM SÁNG

Trong khi duy trì hiệu suất cung cấp sự phân bố ánh sáng chính xác và nhất quán về màu sắc, ELR X-BEAM tối đa hóa hiệu suất phát sáng hơn nữa trong bộ đèn, cho tỷ lệ phát sáng gần như hoàn hảo (LOR).