flexiK


ELR flexiK offers an opportunity to fulfill the light colour you fancied. Select light colour by an increment of 100K ranging from warm white of 1800K up to very cool white of 6500K.

 

ELR flexiK mang đến cơ hội hoàn thiện màu sáng mà bạn yêu thích. Chọn màu sáng theo mức tăng 100K, từ màu trắng ấm là 1800K đến màu trắng rất mát là 6500K.