HEAT MANAGEMENT / QUẢN LÝ NHIỆT

HEAT MANAGEMENT


HEATSINK STRUCTURE

The patented design requires 50% less material, making the overall LED module lighter and more efficient.

PASSIVE COOLING
The shape and layout of ELR’s innovative heat sink promotes passive, natural convection in a small form factor, eliminating the need for active fans or diaphragms that are prone to wear and making unnecessary noise.

 

QUẢN LÝ NHIỆT

CẤU TRÚC NHIỆT

Thiết kế đã được cấp bằng sáng chế yêu cầu ít vật liệu hơn 50%, làm cho tổng thể mô-đun LED nhẹ hơn và hiệu quả hơn.

LÀM MÁT THỤ ĐỘNG

Hình dạng và cách bố trí của tản nhiệt sáng tạo của ELR thúc đẩy đối lưu thụ động, tự nhiên ở dạng nhỏ, loại bỏ nhu cầu về quạt hoạt động hoặc màng chắn dễ bị mòn và tạo ra tiếng ồn không cần thiết