MULTIPLE DIMMING PROTOCOLS/ NHIỀU CÁCH THỨC ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

MULTIPLE DIMMING PROTOCOLS

ELR provide LED driver selections with different dimming protocols to fit different applications.

NHIỀU CÁCH THỨC ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG 

ELR cung cấp các lựa chọn trình điều khiển LED với các giao thức điều chỉnh độ khác nhau để phù hợp với các ứng dụng khác nhau.