QUICKTAG

DALI Copy & Paste

Maintenance made quick and easy for 35N and 50N DALI LED modules.

flexiK Setup

Convenient and flexible way to determine colour temperature on 50N flexiK LED module.

 

DALI Sao chép & Dán

Việc bảo trì được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng đối với các mô-đun LED DALI 35N và 50N.

Thiết lập flexiK

Cách thuận tiện và linh hoạt để xác định nhiệt độ màu trên mô-đun LED flexiK 50N