tuneWHITE

tuneWHITE


Flexible room temperature can be easily achieved with ELR tuneWHITE™ Light colour from 1800K to 6500K resembles the cycle of sunlight, dawn to dusk.

Có thể dễ dàng đạt được nhiệt độ phòng linh hoạt với ELR tuneWHITE ™ Màu ánh sáng từ 1800K đến 6500K giống với chu kỳ của ánh sáng mặt trời, bình minh đến hoàng hôn.